رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | 14 Nov 2018
خانه » اخبار » قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان
قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ پیش از میلاد

تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ ﭖیش ،از میلاد ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ کورﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﮕﺎﻭﺭ، ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

۴۱۱۲۹۴۲۱۱۲_e34a5ac419

ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۱ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭ ۱۹۶۵ ﻭ ﺩﻫﻪ ۷۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻻﺟﻮﺭﺩ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﺮﻭﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﺑﺮﻻﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

logogram
ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺗﯽ . ﮐﻮﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۱ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺎﻭﯾﺪ، ﻗﻠﻌﻪٔ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩٔ ﻣﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﮊ، ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺭﺩﯾﻒ ﺷﺶ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ، ﯾﮏ ﺁﺗﺸﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ .

۰۹۱۲۱۴-vessel1-hmed-1p-grid-6x2
ﺗﺎﻻﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻣﺨﺰﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪٔ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺑﺠﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۱۰۰ ﺗﺎ ۳۵۰۰ ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ.

۷-godin-tepe

ﻧﻤﺎﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە – ﮐﻮﺯە ﮔﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﺠﻮ – ﺷﯿﺸەﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎە ﮐە ﺍﺳﻢ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە ﺑﺎ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘە ﺷﺪە ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻠﻨﺪ است
جدیدا هم کوزه ساخت شراب در نقده در شرق کوردستان بزرگ کشف شده که قدمت آن به ۷۵۰۰پیش میرسد

۴dba26778a30c360ffff9562ffffe415۴ef0abd5a0c9b62ffff9c92ffffe417

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مصاحبه آرشیو
یک پژوهشگر کرمانشاهی: منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم

یک پژوهشگر کرمانشاهی:
منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/ نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم.

«گل انار» ارژنگ

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی مرادی، خلیلی، افضلی و نظری کرمانشاهی بررسی کردند «گل انار» ارژنگ سحر رنجبر: می‌گویند شاعر دیکتاتور هم هست. اما فقط در شعر خودش این ویژگی را دارد. در واقع چنانچه فاقد این ویژگی باشد نمی‌تواند بر کلماتش تسلط یابد و کسی که کلماتش از او فرمان‌برداری نکنند شاعر نیست. شعر […]

وقتی که محدودیت ها به تو می بازند

ریگا کوردستان – سرویس ورزشی (مصاحبه اختصاصی با صدیقه گراوند دختر ورزشکار کورد و نایب قهرمان کاراته آسیا) ‎سئوال: خودتان را کامل معرفی کنید؟ چند سالتان است، ورزش را از کجا شروع کردید؟ چه شد که سراغ ورزش رفتید؟ ‎جواب: من صدیقه گراوند هستم متولد ١٣۶٨، چون خیلی ورزش را دوست داشتم در سن ١۵ سالگی […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.