رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | 20 Mar 2019
خانه » اخبار » قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان
قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ پیش از میلاد

تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ ﭖیش ،از میلاد ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ کورﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﮕﺎﻭﺭ، ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

۴۱۱۲۹۴۲۱۱۲_e34a5ac419

ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۱ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭ ۱۹۶۵ ﻭ ﺩﻫﻪ ۷۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻻﺟﻮﺭﺩ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﺮﻭﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﺑﺮﻻﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

logogram
ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺗﯽ . ﮐﻮﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۱ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺎﻭﯾﺪ، ﻗﻠﻌﻪٔ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩٔ ﻣﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﮊ، ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺭﺩﯾﻒ ﺷﺶ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ، ﯾﮏ ﺁﺗﺸﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ .

۰۹۱۲۱۴-vessel1-hmed-1p-grid-6x2
ﺗﺎﻻﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻣﺨﺰﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪٔ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺑﺠﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۱۰۰ ﺗﺎ ۳۵۰۰ ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ.

۷-godin-tepe

ﻧﻤﺎﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە – ﮐﻮﺯە ﮔﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﺠﻮ – ﺷﯿﺸەﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎە ﮐە ﺍﺳﻢ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە ﺑﺎ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘە ﺷﺪە ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻠﻨﺪ است
جدیدا هم کوزه ساخت شراب در نقده در شرق کوردستان بزرگ کشف شده که قدمت آن به ۷۵۰۰پیش میرسد

۴dba26778a30c360ffff9562ffffe415۴ef0abd5a0c9b62ffff9c92ffffe417

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
کرمانشاه به لیست مناطق جنگی پیوست

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی به گزارش ریگا کوردستان، هوشنگ بازوند استاندار ظهر امروز دوشنبه در آخرین شورای اداری سال ۹۷ که در استانداری کرمانشاه برگزار شد ضمن اعلام این خبر که شهر کرمانشاه در لیست «مناطق جنگی» قرار گرفت، اظهار داشت: با پیگیر‌های بسیار و جلسات متعدد با سرلشکر باقری و نیز پیگیری‌های سردار […]

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در محکومیت حملات تروریستی به مساجد نیوزیلند

ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر به گزارش ریگا کوردستان ابراهیمیان مسئول کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اعلام کرد که این کمیسیون در پی حمله ددمنشانه مدعیان حقوق بشر در نیوزلند بیانیه‌ای منتشر کرده است که متن بیانیه به شرح ذیل است: حق حیات والاترین حق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق […]

پمپئو : وقت آن رسیده کوردها دولتی قوی در اقلیم کوردستان تشکیل دهند

ریگا کوردستان – سرویس بین الملل به گزارش ریگا کوردستان به نقل از روسیا الیوم، «رابرت پالادینو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز- پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «مایک پمپئو وزیر خارجه، بر اهمیت تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور پاسخ به انتظارات مردم این منطقه تأکید کرد». کمیساریای عالی انتخابات […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.