رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

پنج شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ | 23 May 2019
خانه » اخبار » ﮐﺸﻒ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺠﺎﺭ استان کردستان
ﮐﺸﻒ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺠﺎﺭ استان کردستان

ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ ﺳﺪ ﺗﺎﻟﻮﺍﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺯ ۷۵۰۰ ﺗﺎ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﮐﻦﻫﺎﯾﯽ ‏( ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ ‏) ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .
ﮐﺸﻒ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﻞ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

تاریخ انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۵

ریگا کوردستان-سرویس فرهنگی

ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ ﺳﺪ ﺗﺎﻟﻮﺍﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺯ ۷۵۰۰ ﺗﺎ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﮐﻦﻫﺎﯾﯽ ‏( ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ ‏) ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .
ﮐﺸﻒ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﻞ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ عباس ﻣﺘﺮﺟﻢ(سرپرست هئیات کاوش) ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﮐﺸﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺗﭙﻪﺍﯼ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮐﺮﻭﯼ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ، ﺩﯾﺴﮑﯽ، ﺩﯾﺴﮑﯽ ﺳﻮﺭﺍﺥﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﺧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﮑﻤﻪﺍﯼ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ،
ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻭﯾﺖ ﺷﺪ . کە قدیمی ترین اثر انگشت دنیا محسوب می‌شود.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﻭﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﻓﻠﻮﺗﯿﺸﻦ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﺎﮎ، ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﻻﻍ ﺍﻫﻠﯽ ﻭ ﻭﺣﺸﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻻﻍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ غرب کوردستان ‏«رۆژئاوا» (کوردستان ﺳﻮﺭﯾﻪ جعلی)ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺰﺍﻝ ﻭ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﻭﺣﺸﯽ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﮔﺎﻭ ﻫﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﮐﺸﻒ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺳﻔﺎﻝﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﯿﻦﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ . ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪﺷﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍﯼ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻭﯼ ﮔﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .
.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
مطبوعاتی که چراغ آن روبه خاموشی است

فردین کمانگر رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های کشور ریگا کوردستان – سرویس حقوقی ریگا کوردستان – ۹۸، سال خوبی برای مطبوعات کشور نیست سالی که مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ دست به دست هم داده که رکن چهارم دمکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد. افزایش قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی از […]

زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

قاضی‌پور(ارومیه) و قسیم عثمانی(بوکان) برای چهارمین دوره متوالی می‌آیند

شورای نگهبان محدودیت ۳ دوره نمایندگی را رد کرد به گزارش خبرگزاری ریگا کوردستان جلسات شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عصرروز پنج شنبه پایان یافت. شورای نگهبان در نهایت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفت و قرار است جمع بندی شورا در این زمینه تا روز شنبه هفته […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.