رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | 14 Dec 2018
خانه » اخبار » ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ شد
ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ شد

 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ . 

تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی 

به گزارش ریگا کوردستان به نقل از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ .

ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ۱۲۳۰ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ . ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﺷﯿﻮﻩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ . ﺛﺒﺖ ۱۶ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۱۶ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺷﻨﺒﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﭼﻤﺮ، ﺗﻌﺰﯾﻪ، ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﻮﺭ، ﺑﺎﺯﯼ ﭘﻼﻥ، ﺁﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺋﻠﭙﻪ ﺭﮔﻪ، ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺍﺳﺐ ﻭ ﮐﺘﻞ، ﭼﺎﯾﻨﻪ، ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﯼ ﺗﮑﯿﻪ ﺳﯿﺪ، ﺳﻔﺮﻩ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﺁﯾﯿﻦ ﮔﻠﻪ ﺩﺭﻭ، ﺩﻭﺯﻟﻪ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺩﺍﻡ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ . ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ : ﺛﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﯿﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مصاحبه آرشیو
یک پژوهشگر کرمانشاهی: منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم

یک پژوهشگر کرمانشاهی:
منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/ نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم.

«گل انار» ارژنگ

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی مرادی، خلیلی، افضلی و نظری کرمانشاهی بررسی کردند «گل انار» ارژنگ سحر رنجبر: می‌گویند شاعر دیکتاتور هم هست. اما فقط در شعر خودش این ویژگی را دارد. در واقع چنانچه فاقد این ویژگی باشد نمی‌تواند بر کلماتش تسلط یابد و کسی که کلماتش از او فرمان‌برداری نکنند شاعر نیست. شعر […]

وقتی که محدودیت ها به تو می بازند

ریگا کوردستان – سرویس ورزشی (مصاحبه اختصاصی با صدیقه گراوند دختر ورزشکار کورد و نایب قهرمان کاراته آسیا) ‎سئوال: خودتان را کامل معرفی کنید؟ چند سالتان است، ورزش را از کجا شروع کردید؟ چه شد که سراغ ورزش رفتید؟ ‎جواب: من صدیقه گراوند هستم متولد ١٣۶٨، چون خیلی ورزش را دوست داشتم در سن ١۵ سالگی […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.