رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22 May 2019
خانه » اخبار » آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه
آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

به گزارش ریگا کوردستان ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺳﯿﻦ ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ است.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣاشان ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻦ ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﭙﻪ ۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺮﺥ ﮐﻮﺯﻩﮔﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻕ . ﻡ ﮐﺸﺖ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ۸۵۰۰ ﻕ . ﻡ (۱۰۵۰۰سال پیش) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺧﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﭘﯿﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ، ﺍﺷﯿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﮐﻮﺯﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ، ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﻨﺖﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

قاضی‌پور(ارومیه) و قسیم عثمانی(بوکان) برای چهارمین دوره متوالی می‌آیند

شورای نگهبان محدودیت ۳ دوره نمایندگی را رد کرد به گزارش خبرگزاری ریگا کوردستان جلسات شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عصرروز پنج شنبه پایان یافت. شورای نگهبان در نهایت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفت و قرار است جمع بندی شورا در این زمینه تا روز شنبه هفته […]

زبان تالشی و خویشاوندی آن با زبان کردی

یکی از برجسته‌ترین و مهمترین ویژگیهای تمدن ایرانی ـ اسلامی، پویایی و زایایی و سیرِ رو به رشد و تکامل آن است که این خصیصه ذاتی، از ساختار و نحوه شکل‌گیری این اَبُرمجموعه فرهنگی نشأت می گیرد. این ساختار، متشکل است از زیرمجموعه‌های فرهنگیِ اقوام ایرانی که در سیری درازآهنگ، با تکیه بر انتخابی آگاهانه […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.