رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

پنج شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۷ | 22 Nov 2018
خانه » اخبار » آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه
آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

به گزارش ریگا کوردستان ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺳﯿﻦ ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ است.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣاشان ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻦ ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﭙﻪ ۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺮﺥ ﮐﻮﺯﻩﮔﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻕ . ﻡ ﮐﺸﺖ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ۸۵۰۰ ﻕ . ﻡ (۱۰۵۰۰سال پیش) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺧﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﭘﯿﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ، ﺍﺷﯿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﮐﻮﺯﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ، ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﻨﺖﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
مصاحبه آرشیو
یک پژوهشگر کرمانشاهی: منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم

یک پژوهشگر کرمانشاهی:
منابع طبیعی موجود به سرعت درحال اتمام هستند/ نیازمند بازنگری در فرهنگ کار هستیم.

«گل انار» ارژنگ

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی مرادی، خلیلی، افضلی و نظری کرمانشاهی بررسی کردند «گل انار» ارژنگ سحر رنجبر: می‌گویند شاعر دیکتاتور هم هست. اما فقط در شعر خودش این ویژگی را دارد. در واقع چنانچه فاقد این ویژگی باشد نمی‌تواند بر کلماتش تسلط یابد و کسی که کلماتش از او فرمان‌برداری نکنند شاعر نیست. شعر […]

وقتی که محدودیت ها به تو می بازند

ریگا کوردستان – سرویس ورزشی (مصاحبه اختصاصی با صدیقه گراوند دختر ورزشکار کورد و نایب قهرمان کاراته آسیا) ‎سئوال: خودتان را کامل معرفی کنید؟ چند سالتان است، ورزش را از کجا شروع کردید؟ چه شد که سراغ ورزش رفتید؟ ‎جواب: من صدیقه گراوند هستم متولد ١٣۶٨، چون خیلی ورزش را دوست داشتم در سن ١۵ سالگی […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.