رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | 20 Mar 2019
خانه » اخبار » آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه
آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

به گزارش ریگا کوردستان ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺳﯿﻦ ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ است.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣاشان ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻦ ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﭙﻪ ۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺮﺥ ﮐﻮﺯﻩﮔﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻕ . ﻡ ﮐﺸﺖ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ۸۵۰۰ ﻕ . ﻡ (۱۰۵۰۰سال پیش) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺧﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﭘﯿﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ، ﺍﺷﯿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﮐﻮﺯﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ، ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﻨﺖﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
کرمانشاه به لیست مناطق جنگی پیوست

ریگا کوردستان – سرویس سیاسی به گزارش ریگا کوردستان، هوشنگ بازوند استاندار ظهر امروز دوشنبه در آخرین شورای اداری سال ۹۷ که در استانداری کرمانشاه برگزار شد ضمن اعلام این خبر که شهر کرمانشاه در لیست «مناطق جنگی» قرار گرفت، اظهار داشت: با پیگیر‌های بسیار و جلسات متعدد با سرلشکر باقری و نیز پیگیری‌های سردار […]

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در محکومیت حملات تروریستی به مساجد نیوزیلند

ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر به گزارش ریگا کوردستان ابراهیمیان مسئول کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اعلام کرد که این کمیسیون در پی حمله ددمنشانه مدعیان حقوق بشر در نیوزلند بیانیه‌ای منتشر کرده است که متن بیانیه به شرح ذیل است: حق حیات والاترین حق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق […]

پمپئو : وقت آن رسیده کوردها دولتی قوی در اقلیم کوردستان تشکیل دهند

ریگا کوردستان – سرویس بین الملل به گزارش ریگا کوردستان به نقل از روسیا الیوم، «رابرت پالادینو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز- پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «مایک پمپئو وزیر خارجه، بر اهمیت تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور پاسخ به انتظارات مردم این منطقه تأکید کرد». کمیساریای عالی انتخابات […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.