رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25 Aug 2019
خانه » اخبار » آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه
آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

به گزارش ریگا کوردستان ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺳﯿﻦ ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ است.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣاشان ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻦ ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﭙﻪ ۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺮﺥ ﮐﻮﺯﻩﮔﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻕ . ﻡ ﮐﺸﺖ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ۸۵۰۰ ﻕ . ﻡ (۱۰۵۰۰سال پیش) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺧﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﭘﯿﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ، ﺍﺷﯿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﮐﻮﺯﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ، ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﻨﺖﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
هشدار اربیل به گروه های اپوزیسیون کرد در اقلیم کردستان

سخنگوی هیئت وزیران اقلیم کردستان عراق، گروەهای مسلح مخالف ترکیه و ایران که در خاک اقلیم مستقر هستند را متهم کرد با اقدامات خود اربیل را در موقعیت دشواری قرار داده اند و تصریح کرد که تداوم وضعیت موجود، قابل قبول نیست.

مطبوعاتی که چراغ آن روبه خاموشی است

فردین کمانگر رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های کشور ریگا کوردستان – سرویس حقوقی ریگا کوردستان – ۹۸، سال خوبی برای مطبوعات کشور نیست سالی که مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ دست به دست هم داده که رکن چهارم دمکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد. افزایش قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی از […]

زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.