رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | 17 Feb 2020
خانه » اخبار » نگاهی بر حق بر سلامت از دیدگاه حقوق بشر
نگاهی بر حق بر سلامت از دیدگاه حقوق بشر

تاریخ انتشار : ۳ فروردین ۱۳۹۶

ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر 

مفهوم حق بر سلامت همواره مفهومی پر از ابهام بوده است چرا که محتوی و ماهیت عناصر آن به خوبی قابل تشخیص و قابل تجزیه نیست .
حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف میشـود کـه برای تحقق و بهره مندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق بـه لحاظ محتوا، به نسل دوم حقوق بشر تعلق دارد، اما ارتباطی تنگاتنگ با سایر نسـل هـای حقـوق بشـری دارد.
حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را در بر میگیرد و که هر کـدام نقشـی انکارناپـذیر در تحقق آن ایفا می کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کـافی و مقـوی، محـیط زیست پاک و غیره از مقوله های ذات سلامتی انسان به شمار مـی رونـد . در کنـار ایـن مسـائل، برخـورداری از حـق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان قاعدتاً امری بـی معنـا خواهـد بـود . همـین واقعیـت شـاهدی بـراین مدعاست که «کلیهی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مـرتبط بـه هـم میباشند.» تحقق عالیترین استاندارد مورد نظر مادهی ۱۲ میثاق حقوق اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی در کنار به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی نه بسیار سریع بلکه تا حدودی آرام ، رنـگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
از اینرو میزان تحقق و بهرهمندی از این حق، رابطهای مسـتقیم بـا سـطح رشد و توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی بـا علـم بـه این واقعیت، که از دولتهای عضو میخواهد تا با بهرهگیری از همکاریهای بین المللی اقتصادی و فنـی بـا یکدیگر، ظرفیتها و قابلیتهای خود را جهت ارتقا میزان بهرهمندی از این حق افزایش دهند.
در سال ۱۹۴۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر، سلامتی را به عنوان بخشی از اسـتاندارد مناسـب زندگی تلقی کرده و در بند۱ مـاده ی ۲۵ خـود، «مراقبـت هـای بهداشـتی » را در کنـار خـوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و اجتمـاعی بـرای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است. اما مهمترین سـند بـین المللـی در این زمینه، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶ )است. میثـاق در مـاده ی ۱۲ خـود به موضوع حق بر سلامتی می پردازد و اعلام می دارد که،
۱٫ کشور های عضو این میثاق حق هر فرد را به بهرهمندی از عالیترین سطح قابل حصـول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت میشناسند.
۲٫ اقداماتی که دولتهای عضو این میثاق باید برای حصـول کامـل ایـن حـق اتخـاذ کننـد، شامل اقدامات ضروری برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
• تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان و مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان
• بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
• پیشگیری، معالجه و کنترل بیماریهای فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیماریها
• ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتلای به بیماری
همچنین اسناد و معاهدات بین الملل و منطقهای دیگری نیز به فراخور موضـوع خـود بـه مقولـه ی حق بر سلامتی پرداخته اند که در بخشهای بعدی در ذیل همین عنوان به آن خواهیم پرداخت .

ادامه دارد ….
حمید مقدسی . حقوقدان ؛سردبیر سرویس حقوق بشر

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
هشدار اربیل به گروه های اپوزیسیون کرد در اقلیم کردستان

سخنگوی هیئت وزیران اقلیم کردستان عراق، گروەهای مسلح مخالف ترکیه و ایران که در خاک اقلیم مستقر هستند را متهم کرد با اقدامات خود اربیل را در موقعیت دشواری قرار داده اند و تصریح کرد که تداوم وضعیت موجود، قابل قبول نیست.

مطبوعاتی که چراغ آن روبه خاموشی است

فردین کمانگر رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های کشور ریگا کوردستان – سرویس حقوقی ریگا کوردستان – ۹۸، سال خوبی برای مطبوعات کشور نیست سالی که مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ دست به دست هم داده که رکن چهارم دمکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد. افزایش قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی از […]

زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن

 ”زروان “ خداى اصیل و قدیم قربانیها کرد شاید فرزندى بیابد و او را “اوهرمزد” نام نهد. بعد از هزار سال قربانى دادن از مؤ ثرترین قربانى هاى خود، به شک افتاد. عاقبت دو پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان )؛ یکى اوهرمزد که قربانى ها به نام او کرده بود، و […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.