رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | 11 Apr 2021
خانه » اخبار » قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان
قدیمی ترین کارگاه تولید آبجوی جهان

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ پیش از میلاد

تاریخ انتشار : 3 جولای 2016

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺷﺮﻕ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎﻝ ﻕ . ﻡ(پنج هزار سال پیش)
قدیمیترین کارگاه ساخت آبجو در ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ٣٠٠٠ ﺳﺎڵ ﭖیش ،از میلاد ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ کورﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﮕﺎﻭﺭ، ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

۴۱۱۲۹۴۲۱۱۲_e34a5ac419

ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۱ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭ ۱۹۶۵ ﻭ ﺩﻫﻪ ۷۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻻﺟﻮﺭﺩ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﺮﻭﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﺑﺮﻻﯾﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

logogram
ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺗﯽ . ﮐﻮﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۱ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺎﻭﯾﺪ، ﻗﻠﻌﻪٔ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩٔ ﻣﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﮊ، ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺭﺩﯾﻒ ﺷﺶ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ، ﯾﮏ ﺁﺗﺸﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ .

۰۹۱۲۱۴-vessel1-hmed-1p-grid-6x2
ﺗﺎﻻﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻣﺨﺰﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪٔ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺑﺠﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۱۰۰ ﺗﺎ ۳۵۰۰ ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ.

۷-godin-tepe

ﻧﻤﺎﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە – ﮐﻮﺯە ﮔﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﺠﻮ – ﺷﯿﺸەﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎە ﮐە ﺍﺳﻢ ﮔﻮﺩﯾﻦ ﺗﭙە ﺑﺎ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘە ﺷﺪە ﺁﺑﺠﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻠﻨﺪ است
جدیدا هم کوزه ساخت شراب در نقده در شرق کوردستان بزرگ کشف شده که قدمت آن به ۷۵۰۰پیش میرسد

۴dba26778a30c360ffff9562ffffe415۴ef0abd5a0c9b62ffff9c92ffffe417

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.