رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | 10 Apr 2021
خانه » اخبار » ﮐﺸﻒ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺠﺎﺭ استان کردستان
ﮐﺸﻒ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺠﺎﺭ استان کردستان

ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ ﺳﺪ ﺗﺎﻟﻮﺍﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺯ ۷۵۰۰ ﺗﺎ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﮐﻦﻫﺎﯾﯽ ‏( ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ ‏) ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .
ﮐﺸﻒ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﻞ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

تاریخ انتشار : 29 جولای 2016

ریگا کوردستان-سرویس فرهنگی

ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ ﺳﺪ ﺗﺎﻟﻮﺍﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺯ ۷۵۰۰ ﺗﺎ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﮐﻦﻫﺎﯾﯽ ‏( ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ ‏) ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .
ﮐﺸﻒ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﮑﻞ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ عباس ﻣﺘﺮﺟﻢ(سرپرست هئیات کاوش) ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﮐﺸﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺗﭙﻪﺍﯼ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮐﺮﻭﯼ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ، ﺩﯾﺴﮑﯽ، ﺩﯾﺴﮑﯽ ﺳﻮﺭﺍﺥﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﺧﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﮑﻤﻪﺍﯼ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ،
ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﮐﻦ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻭﯾﺖ ﺷﺪ . کە قدیمی ترین اثر انگشت دنیا محسوب می‌شود.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﻭﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﻓﻠﻮﺗﯿﺸﻦ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﺎﮎ، ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﻻﻍ ﺍﻫﻠﯽ ﻭ ﻭﺣﺸﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ۷۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻻﻍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻫﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ غرب کوردستان ‏«رۆژئاوا» (کوردستان ﺳﻮﺭﯾﻪ جعلی)ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺰﺍﻝ ﻭ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﻭﺣﺸﯽ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﮔﺎﻭ ﻫﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻗﺸﻼﻕ، ﮐﺸﻒ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﮎﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺳﻔﺎﻝﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﯿﻦﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ . ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪﺷﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍﯼ، ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻭﯼ ﮔﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .
.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.