رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | 16 Apr 2021
خانه » اخبار » ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ شد
ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ شد

 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ . 

تاریخ انتشار : 15 آگوست 2016

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی 

به گزارش ریگا کوردستان به نقل از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ .

ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ۱۲۳۰ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ . ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﺷﯿﻮﻩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ . ﺛﺒﺖ ۱۶ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻼﻡ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۱۶ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺷﻨﺒﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﭼﻤﺮ، ﺗﻌﺰﯾﻪ، ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﻮﺭ، ﺑﺎﺯﯼ ﭘﻼﻥ، ﺁﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺋﻠﭙﻪ ﺭﮔﻪ، ﺁﯾﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺍﺳﺐ ﻭ ﮐﺘﻞ، ﭼﺎﯾﻨﻪ، ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﯼ ﺗﮑﯿﻪ ﺳﯿﺪ، ﺳﻔﺮﻩ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﺁﯾﯿﻦ ﮔﻠﻪ ﺩﺭﻭ، ﺩﻭﺯﻟﻪ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺩﺍﻡ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ . ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ : ﺛﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﯿﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.