رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | 13 Apr 2021
خانه » اخبار » آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه
آثار یازده‌هزار ساله انسان در کرماشاه

تاریخ انتشار : 13 سپتامبر 2016

ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی

به گزارش ریگا کوردستان ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺭﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺳﯿﻦ ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ است.
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣاشان ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺳﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻦ ۱۳۰۰ ﺗﺎ ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﭙﻪ ۵ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺁﻥ ۴۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺮﺥ ﮐﻮﺯﻩﮔﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻕ . ﻡ ﮐﺸﺖ ﻏﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ۸۵۰۰ ﻕ . ﻡ (۱۰۵۰۰سال پیش) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺧﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﭘﯿﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ، ﺍﺷﯿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ، ﮐﻮﺯﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ، ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﻨﺖﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﮔﻨﺞﺩﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.