کنگاور، شور شورا یا شر شورا

  • توسط
  • ۱۳۹۶-۰۲-۰۷
  • ۰

ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی 

تجربه شورای شهر در غالب شهرهای ریز و درشت ایران نه تنها به نهادینه کردن دمکراسی در پایین ترین سطح جامعه نیانجامیده است بلکه بعضا به ناکارآمدی شهرداریها و مدیریت های شهری هم منجر شده، شورای محلات هنوز اجرایی نشده است و شورای عالی استان ها که در قانون اساسی در جایگاه مجلس دوم ایران تعریف شده، حتی برای خود منتخبین شوراها هم شناخته شده نیست!

راستی چرا چنین شد؟
چون ما میخواستیم و هنوز هم میخواهیم از سر مشکلات خود جهش کنیم و جزئیات را فراموش کنیم و به قول فیلسوفی “شیطان همیشه در جزئیات است”.
ما اساسا مردمی کل گرائیم که همیشه و در طول تاریخ خویش در جزئیات ماندەایم.
ما نهاد نمایندگی و پروسه دمکراتیک شدن را پیوند نامبارکی با برساختهای عصر ماقبل مدرن خویش زدەایم.
اینجا فردیت فقط به معنای منافع مادی و یک شماره حساب بانکی است نه معنایی در تعریف حق انتخاب انسان مدرن و بس و جمعیت ما هم یک عشیره است نه یک حزب و تفکر مدرن!
توسعه در هر نمود خارجی آن پیش شرطی لازم دارد و آن بیس ذهنیت فرد مدرن است و نهاد نمایندگی هم ملزوم درک ذهنی مدرن افراد از حق و حق نمایندگی است چه به عنوان انتخاب کننده و چه به عنوان انتخاب شونده.
در یک انتخابات در جایگاه واقعی خود چه تفاوت هایی با جامعه ما وجود دارد؟
در آنجا رقابت بین اندیشەها و برنامەهاست و در اینجا رقابت بین باندها و عشیرەهاست!
در آنجا شهروند مسئول و پرسشگر است و در اینجا شهروند بی مسئولیت و ستایشگر، در یک کلام در اینجا مردم کف میزنند و هورا کشان یک نفر را برای شراکت در یک رانت جمعی به جلو می رانند و در آنجا تضاد منافع و تضاد نگاەها به برنامەهاست.
ما هم دوست داریم.
اما همەچیز به دوست داشتن نیست!
ما هم منافع جمعی داریم چون ما هم جمع داریم!
ما جمع هستیم و همیشه جمع بستەایم با این تفاوت که منافع جمعی را قربانی منافع فردی کرده و می کنیم!
در شیوەی درست برای یک مدیریت جمعی و انتخابات موفق و سالم، کاندیداها را احزاب معرفی می کنند. در نبود ساختار حزبی مدرن در جامعەای که با انتخاب روبرو است جای احزاب مدرن را باندها پر می کنند که بر اساس منفعت باند و دستەای که عموما رانت است شکل گرفته است. این باندهای قدرت در هر مقیاس (کوچک و بزرگ) و در هر فرم و قالبی (عشیرە و یا باند و صنف مشخصی)، تنها بر حول منافع فردی و بعضا جمعی شکل گرفتەاند.
در چنین شرایطی هر باند قدرت که از نظر تعداد بیشتر و منسجم تر باشد در میدان جمع آوری رأی موفق تر است.
در تجربەی انتخابات کنگاور اکثرا پسوندها برندەی انتخابات بودەاند و این پسوندهای بعضا عشیرەای چون از یک ساختار مدرن و پاسخگو یعنی حزب مدرن بیرون نیامدەاند پس خود را هم پاسخگو نمی دانند و صاحب یک پسوند که رأی آورده است اصلا نمی تواند پاسخگو باشد!
این ساختارهای حزبی و نهادی مدرن هستند که در اصطکاک با یکدیگر جامعه را آگاه و مطالبه عمومی را به وجود می آورند، پس به ناچار برای ماندن بر کرسی قدرت باید پاسخگوی رأی دهندە نیز باشند.
عدەای با این استدلال مضحک که مثلا فلان اتنیک چون در ذات خود قابل اصلاح نیست پس مقصر همەی مشکلات موجود است، خیال انحراف افکار عمومی کنگاور و ساختن کلاهی از این نمد را در سر می پرورانند. و بخاطر نداشتن حافظه تاریخی فراموش کردەاند که گروه موجود از آسمان رأی نیاوردە است.
ضمنا بسیاری از مشکلات موجود اصلا در حیطە اختیارات شورا قرار ندارد.
همەی افراد و گروەهایی که در انتخابات شورای شهر خود را کاندید می کنند تا زمانی که مدل اخذ رأی بر منوال سابق است و مسأله شفاف سازی برای افکار عمومی به مطالبه تبدیل نگردد، قابلیت ادامەی روند اداره شورا بر سبیل گذشتە را دارند.
برای گذار از مرحله موجود که مورد رضایت عموم نیست: چون حزبی وجود ندارد و تفکر حزبی نیز برای غلبه بر اذهان، محتاج مرور زمان است و قابل قبول هم نیست که انگشت های اتهام به سمت یکدیگر گرفتە شود بهتر است:
سازمان های مردم نهاد یا صنف های مختلف هر کدام براساس برنامه، لیستی از کاندیداهای مورد وثوق خود را انتشار دهند تا دیگر انگشت های اتهام شخصی نشود.
آخر سخن اینکه در عصر تکنولوژی و افزایش آگاهی های عمومی و اهمیت یافتن فعالان اجتماعی بهانه تراشی نمدی به نیت قطبی کردن جامعه برای تکیە زدن بر کرسی شورای شهر چیزی بجز آبیاری نیزار نیست و آنرا که باد می کارد طوفان درو می کند.

مصطفی باقری آشنا – دبیر سرویس اجتماعی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار