رسانه مستقل خبری کوردستان

www.rigakurdistan.ir

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | 10 Apr 2021
خانه » اخبار » نگاهی بر حق بر سلامت از دیدگاه حقوق بشر / بخش دوم
نگاهی بر حق بر سلامت از دیدگاه حقوق بشر / بخش دوم

تاریخ انتشار : 30 آوریل 2017

ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر

 

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه‌های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتا از سلامت جسمی و روانی و بعضا از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت‌ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسوولیت‌های معینی می‌باشند. واضح است که دولت‌ها نمی‌توانند به طور کامل سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند، اما دولت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد.

به طور کلی اگر بخواهیم مؤلفه هایی را برای حـق بـر سـلامتی ذکـر کنـیم، بـا یـد بـه چهـار مؤلفه‌ی اساسی اشاره کرد

نخست؛ حق بر سلامتی حقی فراگیر و عام الشمول است؛ هرگاه از سلامتی صحبت می‌شود، اولین و «ابتدایی‌ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می‌شود، دسترسی به مراقبتهـای بهداشـتی و مراکـز بهداشتی و درمانی است»

بدون شک مراقبتهای بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی هستند، اما در کنار آن‌ها عناصـر دیگری نیز وجود دارند که در راه نیل به حصول کامل حق بر عالیتـرین ا. سـتاندارد سـلامتی جسـم و روان، اهمیتی مضاعف دارند که کمیته از آن‌ها تحت عنوان بنیادهای تعیـین کننـده‌ی سـلامتی می‌کنـد می‌توان به غذای کافی و مقوله ی، محیط زیست سالم و پاک، آب آشامیدنی بهداشتی و سـالم، محـیط کاری ایمن و دسترسی به داروهای اساسی اشاره کرد

دوم؛ حق بر سلامتی متضمن یکسری آزادیهاست؛ در این مفهوم آزادی به این معناست که ۲ هیچ کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایش‌ها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیرد
پیشرفتهای علمی که در زمینه‌ی بهداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت می‌گیرد، در کنار منافع آن، می‌تواند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشد، به ویژه آنکه آنگاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایشهای بالینی برای ارزیابی میزان کارآیی داروهـا و شیوههای درمانی جدید قرار می‌گیرد. هرگونه آزمـایش و تحقیـق پزشـکی اجبـاری مـی بایسـت ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شود

با استناد به ماده‌ی ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته «هیچکس نباید به شکنجه و رفتار‌ها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه اینکه هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و پزشکی قرار گیـرد»، مـی تـوان گفـت کـه اقـدامات یـا آزمایشهای پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسـانی، ظ. المانـه و تحقیرکننده به شمار میروند. در نتیجه واضح است که به نـام پیشـرفت علـم و دانـش پزشـکی، نمیتوان آموزههای بنیادین حقوق بشری همچون حیات و سلامتی انسان را (که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند)، نادیده گرفت

سوم؛ حق بـر سـلامتی شـامل اسـتحقاقات فـردی اسـت؛ انسـان حـق. دارد کـه در محـیط و جامعه‌ای سالم و امـن زنـدگی کنـد، چـرا کـه برخـورداری از محـیط زنـدگی و اجتمـاع سـالم، لازمه‌ی رشد بالندهی انسان است.

دولت‌ها موظف هستند تا حد امکـان محیطـی سـالم را فـراهم کنند تا شهروندان آن‌ها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشـند. بـه بیان دیگر، دولـت مکلـف اسـت بـرای تحقـق بهداشـت و سـلامت همگـانی سیسـتم بهداشـتی برنامهریزی شده، مؤثر و یکپارچهای را در سطح ملّی تأسـیس نمایـد. بنـابراین در قلـب حـق بـر بهرهمندی از استاندارد بالای سلامتی، یک سیستم سلامتی مؤثر و یکپارچه قرار دارد که باید در برگیرندهی برنامه‌های مناسب بـرای مراقبـت هـای بهداشـتی و هـم چنـین تحقـق زیرسـاخت هـای تعیین کننده‌ی حق بر سلامتی باشد

چهارم؛ رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانهی امکانات و خدمات بهداشتی نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در میثاق هم اشاره شده است، نظام بین المللی حقوق بشر است و همانگونه که در ماد ه ی ۲ میثال هم  آمده استکه دولتهای عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند.در این میان برخی گروهها مستحق رفتار ترجیحی نیز میباشند و نیازهای آنها باید مورد توجهخاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان…

 

 

ادامه دارد…

حمید مقدسی / حقوقدان. دبیر سرویس حقوقبشر

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
کلام روز

يكرنگ بمان حتي ...

حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ ميشوند

تازه‌ها
شبکه‌های اجتماعی
تحلیلی آرشیو
رودخانه راوند در اسلام آباد غرب قتلگاه ماهیان

مرگ آبزیان رودخانه راوند اسلام ابادغرب در چند روز گذشته نگرانی اهالی این منطقه را به همراه داشته است، اتفاقی که هنوز محیط زیست نتوانسته جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشد. به گزارش ریگا کوردستان  به گفته‌ی اهالی روستای لٌر در حاشیه رودخانه‌ی راوند سالهاست که این محدوده در اواخر پاییز بوی مرگ می گیرد و […]

سردرگمی وبلاتکلیفی مردم نسبت به امهال وامها

بعد از زلزله و اتمام امهال دو ساله وامها مسئولین وعده امهال یکساله و بعد از آن امهال ۶ ماهه وام را دادند و دوباره با وعده امهال ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت دل مردم بینوا را شاد کردند. اما غافل از آن که فقط وعده وعید بود. امروز از طرف بانک ملی شهر باینگان […]

ابتلای ۱۴ مورد دیگر بە کووید۱۹در اقلیم کردستان

ریگا کوردستان بر اساس اطلاعیەی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین وزارت بهداشت اقلیم کردستان، نتیجه‌ی آزمایش کرونای  ۹ زن، ۴ مرد و ۱ کودک  در محلەهای “سیداوه”، “روشنبیری”، “پیشمرگه”، “زین‌سیتی” و ” ماموستایان” مثبت اعلام‌شده است. در این اطلاعیەی وزارت بهداشت اقلیم کردستان همچون اطلاعیەهای قبلی اعلام‌شده است کە اکثریت مبتلایان بە ویروس کرونا در اربیل […]

مصاحبه آرشیو
مهار و مدیریت آتش در فصل گرما فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است

مدیرکل بحران استانداری می گوید؛ علی رغم وجود هماهنگی‌های مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی، آمادگی و مدیریت فرمانداران، تقویت و افزایش تجهیزات اطفای حریق کماکان مهار و مدیریت آتش سوزی‌های احتمالی در فصل گرما به ویژه در مراتع و جنگل‌ها را فقط با مشارکت مردم امکان پذیر است.

سخنگوی نیروهای ائتلاف: به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از کاهش نیروهایشان در عراق خبر داد و اعلام کرد؛ تعداد بیش از ١٠٠٠ سرباز را کاهش داده‌اند ولی همچنان به همکاری با پیشمه‌رگه ادامه خواهیم داد . ریگا کوردستان؛ مایلز کاگینز، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، به کردستان ٢۴، گفت؛ پس از پیروزی نیروهای عراق بر داعش، ائتلاف بین‌المللی […]

افسار گسختگی شیوع کرونا در کردستان

ریگا کوردستان، آرزو فلاحی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با بیان اینکه از ۸۹۵ نمونه گرفته شده تا امروز ۱۱ فروردین در استان، نتیجه تست ۴۲۵ نفر مثبت و ۴۱۵ مورد منفی است، گفت:  موارد مثبت به تفکیک شهرستان  های استان شامل  سقز۱۳۸، بانه۸۱،سنندج۹۳، کامیاران۱۳، قروه ۳۴، مریوان ۱۳،دیواندره ۱۸،بیجار ۲۳،دهگلان۹، سرواباد ۳ […]

مشاهیر و نخبگان/a> آرشیو
خبرنامه پیامکی

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی ریگا کوردستان و دریافت آخرین خبرها فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.