اقلیتی بر اقلیم حکم می‌راند کە نمایندە واقعی مردم نیست

  • توسط
  • ۱۴۰۰-۱۲-۱۵
  • ۰
علی باپیر

به گزارش ریگا کوردستان؛ علی باپیر، رهبر حزب جماعت عدالت کوردستان اظهار کرد کە پس از قیام باشور کوردستان در ٣١ سال پیش، میلیاردر شدن اقلیتی اندک و فقیر شدن اکثریت مردم حاصل حکمرانی اقلیم کوردستان در این سال‌ها بودە است.

علی باپیر، رهبر حزب جماعت عدالت کردستان در پیامی بە مناسبت ٣١مین سالگرد قیام (راپرین) شهروندان باشور کوردستان علیە رژیم بعث صدام، خطاب بە مردم اقلیم کوردستان اعلام کرد اقلیمی کە در نتیجە این قیام بە وجود آمدە، اکنون فقط نیمی از آن باقی ماندە و حاکمان اقلیم نیز هیچ اهمیتی بە آن نمی‌دهند.

باپیر افزود عواملی کە ٣١ سال پیش کوردها علیە آن قیام کردند، اکنون بە صورت شدیدتر و بیشتری وجود داشتە و دستاوردهای قیام نیز از دست رفتند. وی می‌پرسد، “چرا مردم قبول کردە‌اند حاکمان عقل و تفکر آنان را بە بازی بگیرند و ارادە آزاد مردم را گرفتە و آنان را توسط احزاب و در قبال پول و امتیازات تبدیل بە ربات کردە‌اند.”

علی باپیر می‌افزاید: “اکنون اقلیتی بر اقلیم حکم می‌راند کە نمایندە واقعی مردم نیست، زیرا ٧۵ درصد از رای دهندگان انتخابات اقلیم را تحریم کردە و درصد اندکی از ٢۵ درصد باقی ماندە نیز قدرت را دست داشتە و بە نام همه مردم اقلیم حکم می‌راند.”

رهبر حزب جماعت عدالت کوردستان خطاب بە سران و حاکمان اقلیم گفته است که پس از ٣١ سال حکمرانی میلیاردر شدن اقلیتی اندک از احزاب و وابستگان حاکمان و فقیر شدن اکثریت مردم اصلی ترین نتیجە حکمرانی آنان در این سال‌ها بودە است.

باپیر حاکمان اقلیم را بە در پیش گرفتن سیاست دوگانە متهم کردە و آوردە در حالی کە حکم دادگاه فدرال عراق دربارە لغو نتایج رفراندوم استقلال اقلیم را پذیرفتە‌اند، اکنون موضعی متناقض را در قبال این دادگاه در پیش گرفتە‌اند.

علی باپیر بە حاکمان اقلیم هشدار می‌دهد کە حتی اگر مردم نیز علیە آنان قیام نکنند، ستم و ظلمی کە می‌کنند، بنیان حاکمیت آنان را ساقط می‌کند و تاکید کردە کە طی ٣١ سال گذشتە حکمرانی خاندان‌ها بر اقلیم بنیان‌های اجتماعی، اخلاقی، ملی و خانوادگی را نابود کردە و از طریق رسانە‌ها و با درآمدهای نفتی و گمرکی و مالیاتی کە بە دست آوردە‌اند بە صورت جدی برای از هم پاشیدن شیرازە اخلاق و خانوادە و فرهنگ کوردی کار کردە و موجب ناامیدی مردم و جوانان شدە و دین را از آنان گرفتە و دنیا را نیز بە آنان ندادە‌اند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.