دوستی تمدنهاچگونه شکل گرفت؟

پروردگارباآفرینش آسمانهاوزمین درشش روزبرعرش استیلا وبه تدبیرامورپرداخت.

حضرت آدم دربرابروسوسه شیطان به میوه ممنوعه نزدیک تاتوسط خالق ازبهشت به زمین فرستاده شود.

قابیل خون برادرهابیل رابه ناحق وبه دلیل حسادت به زمین ریخت تاپروسه خون ریزی وبرادرکشی برروی زمین رقم بخورد.

تاریخ بشری جنایتکاران زیادی  رابه خوددید.

جنگیز،تیمور، مصطفی کمال، آقامحمدخان،صدام،نرون، آتیلا،استالین، شارون، هیتلر، موسولینی، شرچنکو، چاوشسکو، قذافی، حافظ وبشاراسد،شاه جان، خروشچف،  و………

درسال ۱۹۹۰ اتحادشوری ازهم پاشیدوبه سرنوشت روم دچارشد.ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدنهاراعرضه وآینده پیش رورامحل جنگهای قومی ودرون تمدتی وجنگهای بین تمدنی دانست.

طولی نکشیدکه جنگهای قومی ودرون تمدنی بالکان رافراگرفت وصربهابه نسل کشی مسلمانان دست زدند، ولی نهایتاعدالت دراین منطقه به وجودآمد. درحالیکه خوی وحشی گری ومستبدانه حاکمان اجازه تحقق صلح آمیز عدالت رانمی دهد.

رویدادهای افغانستان وعراق نیزتداوم جنگهای درون تمدنی وبین تمدنی است

دوستی تمدنهاچگونه شکل گرفت؟

 

مناظره وخلقت بشر

می توان گفت که آغازمناظره باخلقت بشرقرین گشته است. پاسخ خداوندبه سوال ملائک گویای اهمیت مناظره درمیان انسانهااست.

خداونددرقرآن کریم  به سوال ملائک درمقوله خلقت بشرپاسخ  فرمودنددرحالیکه دولتهای اسلامی به سوالات مردم پاسخ نمی دهند.

خداوندمتعال درشرایطی پاسخ فرمودند، که آیه ای درقرآن کریم حاکی ازاینکه خداوند ازملائک خواسته باشندسوال نمایند، توسط محقق دیده نشده است(هرچندسوال ملائک قطعابااجازه الله تعالی بوده است).

سوال ملائک از خداوندمتعال درحالی مطرح شده است که فلسفه وجودی ملائک تسبیح خالق است که پروردگاراخلقت باطلی نداشته ای، ولذاسوال غیرقابل توجیه به نظرمی رسد وبنابراین اگرنوع برخورد دولتهای اسلامی درنظرگرفته شودمی بایست ملائک موردسرزنش خداوندواقع می شدندویاحتی عذاب می شدند، اماعلی الرغم این مواردخداوندمتعال خودبه توضیح و پاسخ به ملائک مبادرت فرموده وبخشی ازتوجیهات رابه حضرت آدم واگذارمی فرمایند، تا

 الگویی روشن برای مخلوق عرضه ودرحوزه سوال بنده ازبنده هیچ تعارف ومحدودیتی موردنداشته باشد.

شکوفایی تمدن یونان وتولدفیلسوفان بزرگ دراین سرزمین وشکوفایی تمدن اسلامی درقرون اولیه اسلامی ناشی ازفضای مناظره آن دوران است.

پاسخگوبودن فرعون ونمرود

فرعون ونمرودهم اززیربارپاسخگویی شانه خالی نکرده اند. وقبل ازتصمیم برای شهیدکردن حضرت موسی وحضرت ابراهیم اقدام به مناظره کرده اند.

بافروپاشی  اتحادشوری دراواخرهزاره دوم جهان وارددوران جدیدی شد. ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدنهاراعرضه وآینده پیش رورامحل جنگهای قومی (درون تمدتی) وجنگهای بین تمدنی دانست.

طولی نکشیدکه جنگهای قومی ودرون تمدنی بالکان رافراگرفت وصربهابه نسل کشی مسلمانان دست زدند ، ولی نهایتاعدالت دراین منطقه به وجودآمد.

رویدادهای افغانستان وعراق نیزتداوم جنگهای درون تمدنی وبین تمدنی است.

سیدمحمدخاتمی

اوباارائه نظریه گفتگوی تمدنهادرپی ایجادجایگاه بین المللی برای کشوربود. این نظریه می توانست در مهارعواقب خطرناک نظریه برخوردتمدنهامفیدباشد. اما آقای خاتمی خودهیچ تلاشی برای گفتگودردرون تمدن ایران انجام نداد.به علاوه اشتراکات مهمی جهت گفتگوعرضه نشده بود. بااینحال کارایشان درخورتوجه بود.

درسال ۱۳۸۷، درجریان سخنرانی رهبرانقلاب ایران درجمع دانشجویان، جلسه پرسش وپاسخ نیز صورت گرفت. سوال یکی ازدانشجویان جالب ومتفاوت بود. آیاامکان تحقیق درحوزه موضوعاتی که مربوط به رهبری است، امکانپذیراست؟ پاسخ رهبری مثبت است. این دانشجوسوال دیگری مطرح ومی پرسند، اگرنتیجه تحقیقات متفاوت ازدیدگاهای رهبری باشد، تکلیف چیست؟ رهبری اظهارمی دارندکه این تحقیقات ارسال شود.

نکات مهم حقوق بشری دین مبین اسلام

 موازین الهی دروضع زبان قومی

نظربه اینکه وضع موازین ازجانب حضرت حق بوده است، مسلمان نه تنهابایدآنراجرانمایدبلکه حق تخلف ازآن رانیزندارد. درسوره مبارکه رحمان خداوندبه وضع موازین اشاره ومواردی رانیزبه عنوان نمونه ذکرمی فرمایند وتاکید می فرمایند، تخطی ازآن طغیان است. وقتی انسان موازین مدنظرخودرابجای موازین الهی قراردهد،ماهیت نافرمانی عمل اوروشن است. یکی ازاین نمونه هایاددادن زبان به صورت متنوع است. باتوجه به ارتباط مبتنی برتوالی آیات سوره مبارکه رحمان به شرح زیر نقض هریک ازموازین الهی وقوانین شرعی خداوندنافرمانی وطغیان است.

به نام خدای بخشنده ومهربان،خدای بخشنده، (به رسولش)قرآن رایادداد، انسان راخلق کرد، بیان را(به صورت متنوع به انسان) یادداد.خورشید وماه به حساب معین درگردش هستندوگیاهان ودرختان هم به سجده اوسربه خاک اطاعت نهاده اند.وآسمان راکاخی رفیع گردانید.ومیزان(نظم وعدل) رادرعالم وضع فرمود.وحکم کردکه هرگزدر میزان (عدل واحکام شرعی من تعدی ونافرمانی(طغیان وسرکشی) نکنید.

سوال این است که اگرخداوندمتنوع یادداده اند، چگونه حاکمان منطقه این اجازه رامی دهندکه روش وسیاق خداوند را تغییرویاددادن یکنواخت رادنبال کنند. آیا اینان خودرا دروضع موازین اصلح ترمی دانند؟

خداونددانا، بینا،شنوا،بصیروعلیم هستندواگرصلاح دریکنواختی زبان بودهمه انسانهارایک جوریادمی دادند؟آیا مدعیان یکنواختی زبانی مدعی آگاهی هایی هستندکه درخلقت متنوع وگوناگون عالم لحاظ نشده است؟

حق تعیین سرنوشت اقوام به عنوان میزان الهی

براساس نص صریح قرآن کریم قوم به گروهی ازبندگان گفته می شودکه دارای زبان، رنگ، نژادوهویت مشترک بوده ودارای حق تعیین سرنوشت هستند(سوره مبارکه ابراهیم آیه۴، سوره مبارکه روم آیه۲۲وسوره مبارکه حجرات آیه۱۳).

 وخداوندسرنوشت هیچ قومی راتغییرنمی دهدمگراینکه خودآن قوم اراده تغییرسرنوشت خودراداشته باشند(سوره مبارکه رعدآیه ۱۳). ازاین آیه شریفه نتایج زیرقابل دریافت است:

سرنوشت هرقوم دردست خودآن قوم است. لذالازم است هرقومی برای ایفای نقش بایسته خوددرپیکره بشری به سمت بهترین سرنوشت خودحرکت نماید. وسرنوشت یک قوم به افرادخارج آن قوم ربطی ندارد. ودخالت غیر در سرنوشت یک قوم نقض موازین الهی وازمصادیق طغیان وسرکشی است.

حق تعیین سرنوشت ملتها به عنوان میزان الهی

باپذیرش مناسک وشریعت توسط یک قوم، مفهوم ملت موجودیت پیدامیکند. قوم دارای ایدئولوژی وآیین راملت می گویند(سوره مبارکه مائده آیه۴۸وسوره مبارکه حج آیات۳۴و۶۷). تحت هریک ازشرایط زیرحق تعیین سرنوشت جاری وساری است:

یک قوم ممکن است هیچ آیینی راانتخاب ننماید.

یک قوم ممکن است یکی ازآیینهای غیرآسمانی راانتخاب کند.

یک قوم ممکن است یکی ازآیینهای آسمانی راانتخاب کند.

یک قوم ممکن است آیین اسلام (آخرین آیین)راانتخاب نماید.

درپذیرش دین اجباری نیست. هماناراه رشدازراه گمراهی جداشده است وهرکس به طاغوت کفرورزدوبه الله ایمان آوردهمانابه ریسمان الهی جنگ زده است که جدایی برای آن وجودندارد وخداوندشنواودانا است (سوره مبارکه بقره آیه۲۵۶).

زبان قومی طی طریق الهی

الف، لام، راء این کتابی است که به توفرستادیم تامردم رابه امرخداازتاریکی هابسوی نوربیرون آری بسوی راه خدای عزیزوحمید.خدایی که هرچه درآسمانهاوزمین است ملک اوست: وای برکافران ازعذاب سخت؛ کسانیکه زندگانی دنیارابرآخرت ترجیح می دهندوخلق راازراه خداباز می دارندوآن راکج جلوه می دهند؛ آنان درگمراهی دورند وماهیچ پیامبری را مبعوث نکردیم مگربه زبان آن قوم تاحقایق را برآنهابیان کند. خداوندهرکس را بخواهد گمراه وهرکس رابخواهدهدایت می کندواوعزیزوحکیم است(سوره مبارکه ابراهیم آیات ۱تا۴).

دراین آیه شریفه فلسفه بعثت تبیین حقیقت معرفی شده است. بیگمان بالاترین درجه ازحقیقت توحیدویگانه پرستی واجتناب  ازکفروشرک است. خداوندمتعال به پیامبران خودماموریت داده اندتاباتببین حقیقت وابلاغ دستورات وبرنامه های الهی زمینه هدایت بندگان رافراهم نمایند. بنابراین نوع تعامل بندگان درقبال ابلاغ رسالت سبب هدایت یاگمراهی آنان است. این موضوع(گمراهی یاهدایت بندگان) به صراحت دراین آیه شریفه موردتاکیدالله تعالی است. دراین آیه زبان قومی(به عنوان یک  بسته فرهنگی) ابزارمهمی است، تا به کمک آن پیامبران الهی بردشواری های ماموریت خویش فایق آیند. درواقع پیامبرهرقومی آشنایی کافی ولازم بافرهنگ وروحیات قوم خودداشته است واین آشنایی مشکلات ابلاغ رسالت راکاهش داده است. زبان قومی یک مجموعه ازآداب مربوط به یک قوم است که درراس آنها کلام قراردارد.

هنگامیکه پیامبران الهی ازطرف خداوندمتعال جهت ابلاغ رسالت مامورشده وبه یقین برسند، حتی درصورت نداشتن کتاب میزان و ومعجزه به میان قوم رفته وبه تبیین یکتاپرستی ویکتاترسی پرداخته اند. امادرصورت منع زبان قومی امکان ابلاغ رسالت یاغیرممکن بوده ویابسیاردشواربه نظرمی رسد. البته این موضوع ادعای محقق نیست بلکه ازمقایسه نوع انشای آیه۴سوره مبارکه ابراهیم باآیه ۲۵سوره مبارکه حدیدقابل استنتاج است.

وماهیچ پیامبری را مبعوث نکردیم مگربه زبان آن قوم تاحقایق رابرآنهابیان کند. خداوندهرکس را بخواهد گمراه وهرکس رابخواهدهدایت می کندواوعزیزوحکیم است(سوره مبارکه ابراهیم آیه۴)

وماهماناپیامبران خودراباادله روشن فرستادیم وباآنان کتاب ومیزان رانازل کردیم تامردم به قسط قیام کنند (آیه۲۵ سوره مبارکه حدید).درخصوص کتاب، معجزه ومیزان به عنوان سه مکمل بعثت انشای آیه شریفه  به صورت مثبت وایجابی است درحالیکه درخصوص دیگرمکمل پیامبری یعنی زبان قومی انشای آیه  غیرایجابی ومنفی بکاررفته شده  است . درواقع اگرکتاب، معجزه ومیزان درآیه شریفه داخل پرانتزقرار گیردمعنای آیه محفوظ می ماند، درحالیکه درخصوص زبان قومی باقراردادن عبارت درداخل پرانتزاین مطلب صدق نمی کند. البته زبانهای قومی رانمی توان ازنظراهمیت باکتابهای پیامبران مقایسه کرد، چونکه ایمان به کتابهای پیامبران ازاصول دین است. ولذا این نوع تفاوت انشامی تواندنشانه موضوع حقوق بشری زبان بوده وازنشانه های رحمانیت پروردگاربودوهمزمان ازآن می توان برای رفع اختلافات قومی واحیای عدالت بهره جست.

همانگونه که اشاره گردیدنوع تعامل انسانها با موضوع بعثت عامل هدایت وگمراهی آنان است. ازطرفی دراین آیه شریفه موضوع زبان قومی به عنوان جزء لاینفک پیامبری معرفی گردیده است ودرواقع نوع تعامل با زبانهای قومی(باتوجه به ارتباط مبتنی برتوالی) به خودی خود، تعامل بابعثت تلقی وخودسبب هدایت وگمراهی انسانها می گردد.

دراینجا قرآن کریم برپیامبرمکرم اسلام(ص) فرستاده شده است تابه کمک آن بشرازگمراهی نجات و درمسیرهدایت قرارگیرد. این موضوع درخصوص سایرپیامبران صاحب کتاب نیزصدق می کند. در واقع هرپیامبری به زبان قوم خویش مبعوث می گرددتابه کمک کتاب آسمانی(که آن هم به زبان قومی است) ایفای ماموریت نماید.

دراینجانوع تعامل باپیامبران الهی قابل تسری به نوع تعامل با کتابهای آنان نیز می باشد.

به ویژه این مساله ازآن جهت اهمیت می یابد که قرآن کریم موهبتی الهی برای حرکت مردمان ازتاریکی به سوی نورمعرفی شده است وچون پس از این موضوع به موضوع بعثت پیامبران الهی وبه زبانهای قومی اشاره گردیده است، لذانظربه ارتباط مبتنی برتوالی میان آیات آغازین سوره مبارکه ابراهیم، نوع تعامل باموضوع بعثت، کتابهای پیامبران وهمچنین زبانهای قومی پیامبران مشخص کننده مواردزیراست:

            حرکت انسان درمسیرروشنایی ویاتاریکی.

معیاری برای انتخاب بین دنیا و آخرت.

تعیین کننده حرکت درراه خدا

ممانعت ازراه خداوکج جلوه دادن آن

معیاری برای هدایت یاگمراهی.

تدبردرآیات شریفه سوره مبارکه ابراهیم در خصوص اهمیت زبان مادری نتایج زیررابدست می دهد:

الف- زبان قومی جزءلاینفک بعثت است.

ب- نوع انشاء آیه شریفه (به صورت غیرایجابی) به معنای منوط شدن تحقق فلسفه  بعثت به زبان  قومی پیامبران است.

ج- با فرض جدایی زبان مادری از بعثت می بایست خالق منان اگاه جایگزین ومکمل دیگری را به جای زبان مادری معرفی می فرمودند.

د-  شرط پذیرش ایمان مومن به پیامبران ایمان به کلیت بعثت وهمه ابعادآن(ازجمله ابزاری است که هدف بعثت به آن وابسته است) است.

ایمان نسبت به رحمانیت الهی

درسوره مبارکه رحمان موازین الهی همزمان به عنوان نشانه های رحمانیت الهی معرفی شده اند، ازجمله این نشانه ها یاددادن بیان وکلام به صورت متنوع است. حرکت خلاف آن به معنای عنادودشمنی نسبت به این خصیصه الهی است.

تایید نعمات الهی

خداوندمتعال درسوره مبارکه رحمان ضمن یادآوری نعمات خودبه کرات نسبت به اینکه ای بنده کدام نعمت خالق راتکذیب می کنیدهشدارمی دهند. یکی ازاین نعمات یاددادن بیان به صورت متنوع توسط خداوند است.

ایمان نسبت به عظمت الهی

وازنشانه های(عظمت)خداوندخلقت آسمانهاوزمین وتنوع زبانهاورنگهای شماست؛ بدرستی که دراین امور نشانه هایی برای عالمیان است(سوره مبارکه روم آیه۲۲).

در این سوره مبارکه تنوع در زبان ورنگ از نشانه های اقتدار و عظمت خالق ودر کنار دیگر نشانهای این عظمت مانند خلقت آسمانها وزمین بیان شده است.خداوند متعال قبل از اشاره به نشانه های عظمت خویش نسبت به کسانی که این آیات ونشانه ها را درک ننموده وتکذیب می کنند،هشدار داده اند.

درک اهمیت تنوع زبانی باتوجه به وجودتنوع درلحن صدای انسانهاکه برابرباآماربندگان است وهرانسانی لحن مخصوص خودراداردآسانترمی گردد. واین یکی ازشاهکارهای خلقت  است. ازطرفی درکناراین موضوع اشتراک زبانی یک قوم  نیز می تواندموردتوجه قرارگیرد. ولذاین موضوعات برای درک این موضوع مهم هستندکه چرا خداوندمتعال موضوع تنوع درزبان ورنگ رادرکناراشاره به خلقت آسمانها وزمین ازنشانه های عظمت خودذکرمی فرمایند.

ازطرفی دراین آیات شریفه تاکیدبرتدبرانسان درنشانه های عظمت الهی است واین تدبربه عنوان نشانه انسانهای اهل اندیشه، خرد، بصیرت ودارای گوش شنوا است. ومتقابلاتقابل بااین تنوع ازنشانه های بیخردی وبی بصیرتی است.

نظربه ارتباط مبتنی برتوالی ازبیان نشانه های عظمت پروردگاردرسوره مبارکه روم عبرتهای زیررامی توان گرفت:

سرنوشت روم درانتظارکسانی است که قادربه  درک نشانه های عظمت پرودرگارنباشند.

سرنوشت روم درانتظارمخالفان تنوع زبانی است.

مخالفان تنوع زبانی فاقداندیشه، خرد بصیرت،وگوش شنواهستند.

نتایج فوق درخصوص کسانی که نژاد ورنگ رامایه برتری می دانندصدق می کند. درواقع انسانهادرقالب گروهای قومی، قبایل ونژادها وبارنگهای مختلف خلق شده اندوباتوجه به تفاوت درتوان واستعداد، هرگروه قومی بایدنقش خاص خودرادرپیکره بشری ایفانماید، نه اینکه این تفاوتهامایه فخروبرتری باشدوآنگونه که خداوندمی فرمایندملاک برتری نزدخداوندتقوا می باشد.لذادراینجااستنباط های صورت گرفته نسبت به عدم درک عظمت پروردگارنسبت به کسانی که قائل به برتری رنگ ونژادهستندصدق می کند، چونکه هرنوع تنوع درخلقت ازجمله تنوع دررنگ ونژاد نبایدمستمسکی برای برتری دادن گروهی ازانسانهابرهمدیگرباشد.

اشاره به تنوع درزبانهاورنگهای بشردرکنارخلقت آسمانهاوزمین تاکیدی بر جایگاه حقوق بشردراسلام است.

 تثبیت ایمان

پیامبربرآنچه خداوندبراونازل کردایمان آورده ومومنان نیزهمه به خداوندو فرشتگان خداوکتب(آسمانی) وپیامبران خداایمان آوردندوگفتندمامیان هیچیک ازپیامبران اوفرق نمی گذاریم و(نیز) همه گفتندمافرمان خداوندراشنیده و (ازآن) اطاعت کردیم پروردگاراماآمورزش تورامی خواهیم وبازگشت بسوی توست.

باتوجه به اینکه دراین آیه شریفه شروط ایمان ذکرگردیده است ویکی ازاین شروط، ایمان برابر ومساوی به همه پیامبران الهی است لذادراینجاایمان مساوی به پیامبران الهی مستلزم ایمان برابربه همه ابعادپیامبری وازجمله بعدزبانی بعثت بوده ومستلزم آن است که هیچ زبانی برزبان دیگرترجیح داده نشود. باتوجه به اهمیت زبانهای قومی به شرح آیات فوق ومنو ط شدن تحقق فلسفه بعثت به زبانهای قومی، ترجیح یک زبان بر دیگرزبانها موجب ازدست رفتن شرایط ایمان وخروج ازاسلام است.

و رعایت تساوی حقوق  زبانی گروها واقوام بشری یکی ازمعیارهای تمیزمومن ازغیرمومن است.

شکرنعمت

براساس آیات شریفه سوره های مبارکه ابراهیم ورحمن که اشاره گردید، تنوع زبانی ازنعمات الهی بوده که مستلزم شکرگذاری هستنند، لذاممنوعیت آنهاازمصادیق کفرنعمت بجای شکرنعمت است.

رعایت مرزهای الهی

اینهامرزهاواحکام خداست وهرکس پیروخداورسول اوست اورابه بهشت هایی که درزیر(درختانش) نهرهایی جاری است داخل می کندودرآنجاجاودانه می باشدواین است سعادت وپیروزی بزرگ.

وهرکس که نافرمانی خداورسولش کندوازحدوداوتجاوزکند، اورابه آتشی داخل می کندکه همیشه درآن است وبرای اوعذابی خوارکننده خواهدبود.(سوره مبارکه نساء آیات۱۳و۱۴)

حق تعیین سرنوشت و حقوق  زبانی درشمار حدودالهی بوده ونقض آن نیزنادیده گرفتن این حدوداست.

حائل نشدن بین خالق ومخلوق

خداوندمتعال درسوره مبارکه حجربه بندگان درخصوص تقسیم آیات الهی یعنی عمل به بعضی وعمل نکردن به بعضی دیگرازآیات هشدارمی دهندواین نوع تعامل راباعث جدایی خالق ازمخلوق امرفرموده اند.(حجربه معنای حائل ومانع است).

منع زبانهای قومی ویکسان سازی زبانی سبب مشکلاتی مهم درفرآیندیادگیری شده وسبب کم سوادی و درموردافراد کم استعدادسبب بیسوادی می گرددکه سبب گسترش ناهنجاری درجامعه می گردد.

نگاه یکسان به آیات الهی

تسلط همه جانبه دولت برمراکزدینی وحتی تعیین موضوع برای نمازهای جمعه ازمصادیق جزءجزء کردن کتاب آسمانی است. یعنی طرح بعضی ازمفاهیم وعدم طرح بعضی دیگر. لذاعالمان دینی بجای توضیح متن کتاب آسمانی واصل شریعت، مجبوربه اجرای برنامه های دیکته شده حاکمیت هستند.

وهمانااین امت شماست که همه یک امت هستندومن خدای شماهستم پس ازمن بترسید.

وهمانااین آیین شماست، آیینی یگانه ومن پروردگار شماهستم پس مراپرستش کنید.

فلاکت وبدبختی های مسلمان حاصل جنگ نیابتی دودولت منطقه است که سبب کشتار، وویرانی به ویژه کشورسوریه شده است. دراین شرایط خودحاکمان مشکل مهمی باهم ندارندوراحت به کشورهم دیگرسفروهمدیگررابه آغوش می کشند.

سایرنکات مهم

حقوق بشردراسلام

ومافرزندان آدم رابسیارگرامی داشتیم وآنهارادرخشکی ودریاسوارکردیم وازهرغذای پاکیزه آنهاراروزی

 دادیم وبر بسیاری ازمخلوقات خودفضیلت کامل بخشیدیم (سوره مبارکه اسراء آیه۷۰).

این کرامت مربوط به نوع بشراست ونه نژادی خاص ونه پیروان یک دین.

برابری همه زبانها

واگرمااین قرآن رابه زبان غیرعربی می فرستادیم، همانا می گفتندچراآیات این کتاب مفصل(وروشن به زبان عربی) نیامد؟ آیا کتاب غیرعربی بررسول عربی نازل می شود؟ بگواین قرآن برای اهل ایمان هدایت وشفاست وآنان که ایمان نمی آورنددرگوشهایشان سنگینی است وبرآنهاموجب کوری است وآنان ازمکانی بسیاردورنداداده می شوندسوره مبارکه فصلت آیه۴۴).

خداوند مهربان می فرمایند،که اگراین قرآن را غیر از زبان عربی می فرستادیم اعراب بهانه می گرفتند،که آیا نمی شد، این کتاب به زبان عربی فصیح نازل می شد،تا بهترقابل فهم بوده وبه سبب آن ایمان بیاوریم. این آیه شریفه نشان میدهد، هدف کتاب عزیز درک وفهم است وبر زبانی خاص  وحتی عربی تعصب وجود ندارد.

زبان قومی یامادری موضوع اولین کلمه قرآن کریم

بخوان(اقراء) به نام پروردگارت که خلق کرده است انسان را از خون بسته. قرآن رابخوان وپروردگار تو کریم ترین است. آن کس که علم نوشتن به قلم آموخت.

حتما خواندن ونوشتن خیلی اهمیت دارد که موضوع اولین سوره نازل شده قرآن کریم است.

اولین عبارت وحی شده بر قلب مبارک فخر بشر خواندن به زبان قومی ومادری وبه نام پروردگار یگانه است.

یعنی پیامبراسلام بایدبه زبان عربی بخواندوبشریت هریک به زبان خاص خودبخواندتاحقیقت رادرک کنند.

پیامبرگرامی اسلام درقرآن کریم رحمتی برای عالمیان معرفی گردیده است وبرخلاف سایرپیامبران که ماموریتشان مختص یک قوم بوده است، جهت همه بشریت مبعوث شده اندولی بااینحال رسول مکرم اسلام ابتدارسالت رابه خانواده وخویشاوندان ودرمرحله بعدبه قوم قریش ابلاغ فرمودندکه زبان آنهاعربی بوده است. ونهایتا پیام وحی الهی برای ساکنان خارج ازحجازنیزارسال وابلاغ گردیده است.

میزان تکرارکلمات مرتبط بازبان

براساس تحقیق مستنداقای شاهپورترکمن (عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج) عباراتی مبتنی برنامهای حسنی الهی نخستین میزان تکراررادرقرآن کریم دارد. عباراتی مربوط به زبان، کلام، بیان، خواندن وغیره که همین معنی رادارند، دررتبه دوم بوده ودررتبه سوم تکرارعبارات قرآنی، مفاهیمی مرتبط باتدبر، تفکر، بصیریت، تعقل وغیره باهمین معنی دررده سوم تکراردرقرآن کریم هستند.

کرامت نوع بشر

ومانوع بشرراگرامی داشتیم(قرآن کریم). دراینجاانسان بدون توجه به آیین ومذهب موراحترام پروردگاراست.

باتوجه به خلقت بشربازبانهای ونژادهای متنوع این احترام وکرامت بایدبرای همه بشریت بدون توجه به زبان ونژاد باشد.

مقام جانشینی انسان

انسان جانشین پروردگاربرروی زمین است ولذابعدازخالق دومین وجودقابل احترام است. ترجیحات قومی وزبانی به کرامت انسانی ومقام جانشینی وی لطمه می زند.

تحقیقات زبان شناسی    

  وقتی که قرآن کریم آنهم درسوره مبارکه ابراهیم روی زبان قومی دست میگذارد آیاعجیب است که با تحقیقات علمی ثابت شود که موثرترین شیوه یادگیری زبان مادری است.آیا خواندن ونوشتن به زبان اول آسان است یا بازبان دوم؟آیا یادگیری به زبان مادری وخدادادی آسان است یا زبان تحمیلی دیگران؟ آیا یادگیری به زبان خدادادی بر سرشت وفطرت انسان منطبق است یا یادگیری به زبانهای عاریه ای؟

وخلقت متنوع وتنوع زبانی ازموازین الهی وازنشانه های رحمانیت ونعمات بی پایان الهی وازعلایم عظمت پروردگار( درکنارخلقت آسمانها وزمین) وابزارغیرقابل تفکیک ازبعثت درسوره های رحمان، روم وابراهیم بیان گردیده است.

آپارتایدنرم وپنهان

بشرقرنهاازآپارتایدرنگ ونژادرنج بردکه آپارتایدآشکاربودو آثارآن به راحتی معلوم بود. اماممنوعیت زبان قومی که ابزارتحقیراقوام تحت ستم است به صورتی است که بشریت متوجه آن نیست دراین شیوه از آپارتایددرمرورزمان پاکسازی هویتی یک قوم یاملت به صورت آرام ونرم به مرحله اجرادرآمده وخطرحل شدن آن ملت دردل سایرملتهاوجوددارد.

استعمارگران هزاره سه

مخالفان آزادی، حق تعیین سرنوشت وتنوع زبانی استعمارگرانی هستندکه ازهزاره دوم وارد هزاره سوم شده اندوبه دوران قبل ازلوترتینگ تعلق دارند. اکنون وظیفه ورسالت ملت ما است که باتغییرمسیرتاریخ بشریتراازشر آنان خالص ودامن مقدس زمین راتطهیرنمایند.

 

 

نوشته :محمد صدیق امیری

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار