بایگانی برچسب ها: تراکتور سازی تبریز

تراکتور و شخم زدن نفرتها/پانترکیسم در مدل آذری آن، به دنبال چیست؟

  • ۱۳۹۵-۰۹-۲۱
ریگا کوردستان – سرویس فرهنگی  ریگا کوردستان، آنها در مسیر خود نه از لجن پراکنی ابائی دارند و نه در لجن نشستن برایشان شرم است.شاید بر آن مردان روستا که دایره لغاتشان از واژه های لازمه برای صیفی کاشتن و شخم زدن فراتر نمی رود، تراختور همچون ابزاری همه کاره تجربه شده است! ولی آیا […]

اخبار